Statistikk for folkebibliotek

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Folkebibliotekstatistikken blir fra og med 2019 presentert i et nytt presentasjonsverktøy, i tillegg vil fullstendige rådata kunne lastes ned i form av et regneark.

Den nye presentasjonen består av tabeller og figurer der ulike aggregerte nivåer og enkeltkommuner valgfritt kan kombineres. Aggregerte nivåer omfatter landet totalt, fylker, grupper etter kommunestørrelse og KOSTRA-grupper. En kan også avgrense hvilke data og indikatorer som vises. Vi starter med å legge ut tallene for 2019, men tar sikte på å legge inn data for flere år.