Statistikk for folkebibliotek

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

2020

Presentasjonene består av tabeller og figurer der ulike aggregerte nivåer og enkeltkommuner valgfritt kan kombineres. Aggregerte nivåer omfatter landet totalt, fylker, grupper etter kommunestørrelse og KOSTRA-grupper. En kan også avgrense hvilke data og indikatorer som vises. Det vil i tillegg bli lagt ut et regneark med alle rådata.

Historiske data

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010