Statistikk for folkebibliotek

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Bibliotekstatistikken for folkebibliotek 2018

Folkebibliotek 2018: Rådata (Excel)

Sentrale data fra folkebibliotekstatistikken for 2018 er publisert av Statistisk sentralbyrå i KOSTRA. 

Vi gjør oppmerksom på at det ble gjort endringer i publiseringen av blant annet utlånstall i KOSTRA i 2016. Utlånstallene i KOSTRA for 2016, 2017 og 2018 omfatter kun førstegangslån, ikke fornyelser, og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år.

Historisk statistikk

Historisk statistikk for folkebibliotek
Historiske skjemaer for folkebibliotek
Historiske skjemaer for fylkesbibliotek
Historiske skjemaer for mobile bibliotek
Historiske skjemaer for fengselsbibliotek

Revidering av folkebibliotekstatistikken

En arbeidsgruppe har arbeidet med å revidere folkebibliotekstatistikken og utarbeidet nye skjemaer for rapportering av 2016-statistikken for folkebibliotek.
Les mer

Norsk kulturråd 2018

Oversikt over kulturfondbøker 2018.