Nasjonalt lånekort og lånerregister

Nasjonalt lånekort kan brukes til å låne bøker og annet materiale i alle landets bibliotek. I tillegg gir lånekortet tilgang til bibliotekenes tjenester på nett, for eksempel å legge inn reserveringer, låne e-bøker eller bestille bøker i Biblioteksøk. I mange bibliotek kan lånekortet brukes som «nøkkel» til meråpent bibliotek. Nasjonalt lånekort gir også tilgang til NFIs tjeneste Filmbib.
Lånere kan få utstedt Nasjonalt lånekort hos folkebibliotek eller skaffe seg et digitalt Nasjonalt lånekort i Nasjonalbibliotekets tjeneste nb.bib.no.

Informasjon om digitalt nasjonalt lånekort

Digitalt Nasjonalt lånekort er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no
Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.). Brukeren får et digitalt lånekort med strekkode som kan brukes på biblioteket som et vanlig lånekort. Det er ikke nødvendig med et fysisk lånekort med mindre det kreves for å benytte meråpent bibliotek.
Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som Biblioteksøk og Filmbib.

Den ordningen vi nå lanserer er beregnet på den delen av befolkningen som ikke har lånekort fra før av. De kan nå registrere seg digitalt, og benytte seg av bibliotekenes digitale tilbud.

I utgangspunktet vil en registrering som nasjonal låner i nasjonalt lånekort ikke gi tilgang til det lokale biblioteket.  Den som har registrert seg får derfor beskjed når de har registrert seg om å kontakte biblioteket enten ved på gå inn i utlånsystemet ved hjelp av pin-koden eller ta kontakt med biblioteket på annen måte. Alle bibliofil-bibliotekene kan godkjenne gjeste-lånere som lokale lånere. Andre kan gi tilgang når låneren tar kontakt. 

Lokale bibliotek bør oppfordre folk til å registrer seg digitalt, og til å ta kontakt med sitt lokale bibliotek når de deler saken på nettsider og sosiale medier. Gjør oppmerksom på at en ikke automatisk får tilgang til alle biblioteks ulike digitale tjenester. For å få det må en bli låner ved det aktuelle biblioteket.

Nasjonalt lånekort utstedes av det lokale bibliotek

Når Nasjonal lånekort utstedes, registreres følgende opplysninger:

  • Unikt lånernummer i Nasjonalt lånerregister
  • navn
  • fødselsnummer (eventuelt D-nummer/DUF-nummer for personer uten norsk fødselsnummer)
  • adresseopplysninger
  • telefonnummer
  • e-postadresse
  • hjemmebibliotek

Biblioteket der lånekortet blir opprettet, blir automatisk lånerens hjemmebibliotek. Låneren kan selv endre dette til et annet bibliotek.

Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiveres i dette biblioteket. Norske biblioteker har forskjellige låneregler, og den som skal bli låner på et bibliotek, må godta lokale låneregler.

Nasjonalt lånerregister

Opplysningene om den enkelte låner samles i Nasjonalt lånerregister, og data utveksles mellom bibliotekene. Utvekslingen gjøres i kryptert form og reguleres gjennom en databehandleravtale. Nasjonalt låneregister inneholder ingen informasjon om det lånere har lånt. Lånere kan gjøre oppslag i Nasjonalt lånerregister for å se hvilke opplysninger som er lagret om dem. Lånerne må ta kontakt med ett av bibliotekene de er tilknyttet, for å få gjort endringer. Låneropplysninger kan også endres på nb.bib.no eller på det lokale biblioteks hjemmeside.

Nye lånekort og reserverte nummerserier

Bibliotekene må selv skaffe lånekort. Lånekortene må innfri et sett av krav for å være godkjente Nasjonale lånekort. Lånekortene nummereres med et unikt nummer. Lånernumrene skal ha 9 sifre (ev. med innledende nuller) og ha N som prefiks.

Lånernummer må være unike for at ordningen med Nasjonalt lånerregister skal fungere. Det er svært viktig at bibliotekene reserverer egne nummerserier i det nasjonale lånerregisteret når det skal trykkes nye kort.  Hvis dette ikke gjøres, vil det føre til at flere lånere får samme lånernummer.

Bibliotekene som unnlater å reservere en egen nummerserie og dermed tar i bruk lånernummerserier som andre bibliotek bruker, vil være ansvarlig for å få ryddet slik at lånernummer som er brukt av flere, fjernes.

Nasjonalt lånekort for barn

Nasjonalt lånekort vil trenge en oppdatering før vi har en løsning helt på plass for barn. Retningslinjer fra Datatilsynet og Forbrukerombudet tilsier behov for foreldres samtykke for barn under 15 år.

For å få et digitalt nasjonalt lånekort må man ha Min-id, og det kan man få fra det året en fyller 13 år. MinID utstedes av Digitaliseringsdirektoratet.

Så vi må både se på dette med alder, og få på plass en løsning for dette samtykket fra foreldrene.

Nasjonalbiblioteket har ansvaret

Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: nasjonaltlanekort@nb.no.

Nasjonalt lånerregister driftes av Bibliotek-Systemer AS. Løsningen ble opprinnelig utviklet i fellesskap av de firmaene som leverer biblioteksystemer til bibliotekene i Norge. De har også sørget for integrasjon mellom de lokale biblioteksystemene og Nasjonalt lånerregister.

Se forøvrig Nasjonalbibliotekets personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Nasjonalbiblioteket behandler personopplysninger.