Fengselsbibliotek

Fengselsbibliotekene er en del av det nasjonale biblioteknettverket, som en del av folkebiblioteksektoren. De skal etterstrebe å gi det samme tilbudet til sine brukere som folkebibliotekene utenfor murene.

Det leveres i dag fengselsbibliotektjenester i 42 fengsler. Fengslene varierer i størrelse fra 13 til 250 soningsplasser.

Driften av fengselsbibliotek er hjemlet i folkebibliotekloven, og er et statlig ansvar, jf. §§8-9. Ansvaret er delt mellom Justisdepartementet ved kriminalomsorgen, og Kulturdepartementet ved Nasjonalbiblioteket. Fengslene holder lokaler, utstyr og inventar, mens Nasjonalbiblioteket dekker utgifter til lønn, medier og aktiviteter i fengselsbiblioteket.

Tjenestene leveres av lokale folke- eller fylkesbibliotek. Virksomheten er regulert av avtaler mellom Nasjonalbiblioteket og den enkelte kommune, og avtaler mellom det enkelte bibliotek og det enkelte fengsel. Den årlige bevilgningen til Nasjonalbibliotekets kjøp av tjenester inngår i Programkategori 08.20, Kap. 326, post 80 i statsbudsjettet.

Statistikk for fengselsbibliotek
[Lenke til nyeste statistikk her]

Nyttige ressurser
Kriminalomsorgsdirektoratet
De europeiske fengselsreglene

Spørsmål om fengselsbibliotek?

Kontakt Erlend Ra
Ansvarlig for fengselsbibliotek i Nasjonalbiblioteket
Epost: erlend.ra@nb.no