Kulturrådets innkjøpsordninger

Norsk kulturråd administrerer fem innkjøpsordninger for litteratur. Formålet med innkjøpsordningene er å styrke norsk språk og litteratur ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god tilgjengelighet for alle.

Kulturrådet kjøper inn bøkene fra forlagene med midler fra Norsk kulturfond. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfatter og er i første rekke en støtte for å fremme litteratur.

De innkjøpte titlene gjøres tilgjengelig og blir distribuert til alle folkebibliotekene i Norge av Biblioteksentralen etter avtale med Norsk kulturråd.

Kulturfondbøker sendes kun til de folkebibliotekene som har blitt tildelt kulturfondsett av Norsk kulturråd i samråd med Nasjonalbiblioteket. Det er ikke mulig for et bibliotek å sette seg på venteliste hos Nasjonalbiblioteket. Selv om folkebibliotekene er den formelle mottaker av kulturfondbøkene, gis de anledning til å viderefordele kulturfondbøker til skolebibliotek og eventuelle andre institusjoner. Fylkesbibliotek, grunnskoler og videregående skoler kan ikke være formelle mottakere av kulturfondbøker.

De fem innkjøpsordningene for litteratur

Ny norsk skjønnlitteratur som omfatter utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok. Ordningen gjelder bøker til voksne og til barn og unge:

Endringer fra og med utgivelser fra 2021 for antall sett for ny norsk skjønnlitteratur for voksne:
773 eksemplar av bøker for voksne (623 p-bøker og 150 e-bøker)

Fram til 2020 var det 773 eksemplar av bøker for voksne (703 p-bøker og 70 e-bøker). For bøker utgitt fra om med 2021 er fordelingen fortsatt totalt 773 eksemplarer for voksne, men fordelingen er endret til 623 p-bøker og 150 e-bøker.

Settene er fordelt med minimum ett sett til hver kommune, de øvrige settene er fordelt etter folketall i kommunene.

1550 eksemplar av bøker for barn og unge (1480 p-bøker og 70 e-bøker)

Ny norsk sakprosa for voksne som omfatter sakprosautgivelser skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form:

773 eksemplar (703 p-bøker og 70 e-bøker)

Ny norsk sakprosa for barn og unge som gjelder originalskrevne norske bøker som formidler kunnskap om et emne, begrep eller fenomen til barn og ungdom:

ca 25 titler i 1 480 eksemplar

Oversatt litteratur, en ny ordning fra 2016 som omfatter både oversatt skjønnlitteratur og  sakprosa:

ca 130 titler i 542 eksemplar (502 p-bøker og 40 e-bøker)

Tegneserier gjelder for nye tegneseriebøker til voksne og til barn og unge:

inntil 15 titler i enten 1480 eller 703 eksemplar

Nasjonalbibliotekets ansvar og ny fordelingsnøkkel

Nasjonalbibliotekets ansvar når det gjelder innkjøpsordningene er i samarbeid med Kulturrådet å ivareta fordelingen av kulturfondbøkene i tråd med retningslinjene som ble vedtatt av kulturrådet i 2014, gjeldende fra 1.januar 2015. Endringen som ble vedtatt gjelder for distribusjon og fordeling av fysiske kulturfondbøker.

En fordelingsnøkkel basert på kommunenes innbyggertall bestemmer hvor mange sett folkebibliotekene får tilbud om å motta.

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Kulturrådet nylig hatt en gjennomgang av fordelingsnøkkelen for tildeling av k-fond til folkebibliotekene. Fordelingsnøkkelen er oppdatert etter kommunenes innbyggertall i 2019 og skal gjelde fra 2020.

Fortsatt er det akkurat like mange k-fond-sett som skal fordeles til folkebibliotekene,  men fordelingsnøkkelen er mer differensiert på grupperinger av innbyggertall enn tidligere. Noen nye, sammenslåtte kommuner vil kunne motta færre eller flere antall k-fond-sett enn før.

Du kan sjekke fordelingen av k-fond i din kommune i den fylkesvise oversikten over kommuner og tildeling av k-fond fra 2020 i tabellen over.

Tildelinger av kulturfondbøker til folkebibliotekene er bindende til en eventuelt ny gjennomgang av retningslinjer skjer fra Kulturrådets side.

Antallet sett av voksen skjønnlitteratur ble redusert fra 1000 til 703. Antallet sett av litteratur for barn og unge ble redusert fra 1550 til 1480. Som en konsekvens av dette er det derfor gjort endringer i fordelingsnøkkelen av bøker til bibliotekene.

Kommunenes innbyggertall vil bestemme hvor mange sett biblioteket får tilbud om å motta. Det vil bli foretatt en årlig vurdering av om nye innbyggertall skal legges til grunn for fordelingsnøkkelen. Dette henger også sammen med hvilket budsjett Kulturrådet har til rådighet og hvilke krav om levering som kan stilles til forlagene.

Kulturfondbøkene leveres til folkebibliotekets adresse og det er kommunene som er mottakere av kulturfondsett og som bestemmer selv om de ønsker å dele, bytte eller gi bort sett til andre institusjoner eller kommuner. Kommunene og oppfordres til å samarbeide med fylkesbiblioteket om en eventuell omfordeling av sett.

Adresseendringer og andre spørsmål

Biblioteksentralen har avtale med Norsk kulturråd om distribusjonen av kulturfondbøkene og derfor skal henvendelser om levering, adresseendring, plasting og bokutstyr gjøres til: Biblioteksentralen, kundeservice@biblioteksent.no eller telefon 22 08 39 00 og ikke til Nasjonalbiblioteket eller Norsk kulturråd.

For andre spørsmål om tildeling av kulturfondbøker kontakt: Sekretariat for bibliotekutvikling, Sbu@nb.no

For mer informasjon om innkjøpsordningene, se Norsk kulturråd og Biblioteksentralen.