Statistikk for fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for fag- og forskningsbibliotek i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken publiseres på våre nettsider, på SSBs nettsider og i den årlige kulturstatistikken fra SSB. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, men det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek 2018

Last ned excelfil med rådata her: Fag- og forskning 2018 rådata – publisering

Kommentar

112 fag- og forskningsbibliotek har rapportert bibliotekstatistikk for 2018. I løpet av de siste årene har det blitt gjennomført flere endringer og sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser, noe som fører til at det er færre institusjoner som rapporterer statistikk enn tidligere. I tillegg er det enkelte bibliotek som av forskjellige grunner ikke har rapportert inn statistikk for 2018 eller ikke har hatt tilgjengelig data for å fylle inn alle feltene. Dette medfører at antallet institusjoner som er inkludert i tallmaterialet varierer noe fra år til år, noe man bør ta høyde for når man ser på utvikling i tallmaterialet.

Statistikken for 2018 viser den samme trenden som tidligere år, nemlig at selv om bestand og nedlastinger av elektronisk materiale stiger, ligger utlånet av fysiske bøker relativt stabilt.

Til sammen ble det registrert 1.381.471 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2018. Inkludert fjernlån til andre bibliotek ligger tallet på 1.634.451. Førstegangslån ligger dermed på omtrent samme nivå som i 2017, da det tilsvarende tallet var 1.647.222. Utlån av fysiske bøker fra fag- og forskningsbibliotek har altså holdt seg relativt stabilt det siste året, slik det også var fra 2016 til 2017.

I 2018 ble det registrert 10.484.029 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek. Dette er en svak oppgang fra 2017, da det ble registrert 9.909.871 besøk og 2016 med 9.535.859. I 2015 lå antall besøk på 8.653.350 i 2015, noe som gir en økning på 21 prosent de siste tre årene.

Rådata og kommentarer – arkiv

Historisk rådata

Kommentarer og andre sammendrag

Skjema og veiledninger – arkiv

Skjema på bokmål

Skjema på nynorsk

Veiledning bokmål

Veiledning nynorsk