Meninger rundt bordet

Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:70 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014, 2015, 2016

Søknad

Mål

Vårt mål er å skape lokalt engasjement og diskusjon på tvers av alder, etnisk bakgrunn og politisk ståsted. Dette legges det tilrette for ved å inviterer til korte foredrag/innlegg om aktuelle temaer. Tilhørerne blir så plassert i smågrupper og oppfordres til å diskutere segimellom over en kopp kaffe og noe å bite i. Biblioteket blir hovedarenaen, men debattene skal arrangeres i samspill med samarbeidspartnere som skoler, lag og foreninger og etterhvert på tvers av kommunegrensene.

Beskrivelse

I forbindelse med Grunnlovsjubileet har Skedsmo bibliotek fått i oppdrag av Skedsmo kommune å arrangere en demokratidebatt med tema Det flerkulturelle samfunn. Vi ønsker å utvide dette oppdraget til å skape diskusjon og engasjement ute blant befolkningen i kommunen på tvers av alder, etnisk bakgrunn og politisk ståsted også rundt andre taemaer. Skedsmo kommune er en kommune i sterk vekst med stor innflytning. Vi har mange innbyggere med annen kulturbakgrunn, og ser at debattene og diskusjonenen som foregår i kommunen ofte føres av de samme deltakerne hver gang, og at innbyggerer med minoritetsbakgrunn er lite representert. Mye av diskusjonen foregår også bak lukkede dører, på komitemøter og i settinger som gjør at ikke alle føler seg trygge på å møte opp, for eksempel kommunestyremøter.

Ved å åpne opp for diskusjon på møteplassen biblioteket der ulike folk ferdes og åpne for diskusjon i mindre fora tror vi at vi kan engasjere en større del av befolkningen i meningsutveksling. Ved å ufarliggjøre det å ta ordet og mene noe vil vi få fram bredere synspunkter som vil danne et bedre grunnlag for meninger og etterhvert også politiske beslutninger. Vi ønsker også å styrke debatt og diskusjon rundt aktuelle temaer i samarbeid med skolene slik at unge i sterkere grad lærer seg og har mot til å målbære sine meninger. Skedsmo kommune har allerede et opplegg i form av Ungdommens kommunestyre, noe vi ønsker å støtte opp under og gi enda flere mulighet til å involvere seg.

Vi ønsker å arbeide med dette på flere plan. Allerede i mars starter det opp filosofiske lørdager, der alle interesserte blir invitert til å delta i filosofiske samtaler rundt aktuelle temaer. Vi håper dette skal inspirere flere til å diskutere, argumentere og kanskje få ahaopplevelser rundt egen meninger og holdninger.

Debattmøtet vi skal ha til høsten, initiert av kultursektoren, skal omhandle Det multikulturelle samfunn. Pakistansk kulturforening og en politiker skal delta i planlegginga. Videre vil vi invitere til møter med lokale temaer som engasjerer. Vi ønsker å benytte modellen der folk får diskutere det de har hørt i grupper før det eventuelt åpnes for innspill og spørsmål. Denne arbeidsformen tror vi sikrer at flere vil komme til orde og at flere meninger luftes. Vi vil også benytte disse møtene til å hente inn temaer som innbyggerne ønsker belyst slik at våre debatter tar utgangspunkt i brukermedvirkning.

Ved å søke om et treårigprosjekt er vårt mål å forankre denne arbeidsformen også hos våre samarbeidspartnere. Vi ser for oss at om tre år har vi kunnet gjennomføre slike debatter i samarbeid med skoler, lag og foreninger, kommunale etater, politiske partier og også i samarbeid med andre kommuner. Det tror vi vil føre til at det også etter prosjektslutt vil være rom og ønske om å videreføre dette både hos oss og hos samarbeidspartnerne.

I første rekke ønsker vi å fokusere på biblioteket som debattarena, men vi ønsker også å åpne for at vi kan arrangere debatter også i andre lokaler der det vil være formålstjenelig. For eksempel har enkelte skoler allerede signalisert at det kan være en utfordring for de å få mulighet til å delta dersom de må komme til biblioteket, så om vi tar opp temaer med spesiell interesse for dem bør vi vurdere å endre debattarena.

Vi ønsker å starte opp i år en med Debattmøtet vi skal ha til høsten, initiert av kultursektoren. Det skal omhandle Det multikulturelle samfunn. Pakistansk kulturforening og en politiker skal delta i planleggingen. Etter dette ønsker vi å utvide temaene. Mens vi arrangerer debatter knytter vi til oss nye samarbeidspartnere i å utføre disse debattene. Vi har allerede luftet tanken for skolene, som er svært positive, og vi vil da intensivere arbeidet med å inngå samarbeid med lag og foreninger utover høsten. For oss vil det være naturlig å involvere våre faste samarbeidspartnere som Frivillighetssentralen, Foreningen Norden, Folkeakademiet og Mållaget- men her er det gode muligheter for å inngå samarbeid med andre aktører. For oss vil det kanskje særlig være interessant å få til samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Campus Kjeller og Kunnskapsparken.

I år to er tanken da å arrangerere debatter i samspill med skoler, lag og foreninger mens vi jobber med å finne temaer man kan ta opp på tvers av kommunene. De andre bibliotekene i Akershus, og da særlig Romerike, vil være naturlige samarbeidspartnere der. I år tre ser vi dermed for oss at det arrangeres debatter etter vår modell ikke bare i Skedsmo med Skedsmos innbyggere, men også på tvers av kommunegrensene. Erfaringene vi har gjort hittil i prosjektet vil dermed spres også til andre kommuner og kunne danne grunnlag for bredere debattkultur også der.

Vårt ønsker å utvikle en debattmodell vi kan klare å videreføre også etter prosjektet og knytte til oss samarbeidspartnere vi kan dra veksler på i tiden fremover. I lys av den nye bibliotekloven er vårt mål å utvikle oss til et enda mer formidlende og aktuelt bibliotek. Å benytte bibliotekets lokaler og kompetanse i en bredere sammenheng mener vi vil føre oss nærmere visjonen om et bibliotek som inspirerer, involverer, informerer og engasjerer i lokalsamfunnet