Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm

Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016

Søknad

Mål

Mål
Prosjektet skal legge grunnlag for politiske beslutning i Skedsmo kommune om det skal etableres bibliotek i Lillestrøm.

Hovedformålet med prosjektet er å finne fram til gode samarbeidsmodeller, lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette skal sees i lys av kommunereformen. Det nye bibliotekets rolle skal være en spydspiss og pådriver i denne prosessen og legge til grunn for nye bibliotekmodeller i Norge.

Kommunereformen trekker fram Lillestrøm som regionknutepunkt i infrastrukturtråden mellom nord-sør og i forhold til Oslo og Akershusregionen. Dette forsterkes også i det pågående plansamarbeidet i Oslo/Akershus. Samtidig er det en prosess mellom flere kommuner i Nedre Romerike (Skedsmo, Fet og Sørum) som vil etterhvert finne sin naturlige kommuneform. Det er sentralt at et nytt bybibliotek tar en rolle i denne reformen.
Et slikt knutepunktbibliotek, som nytt bibliotek i kunnskapsbyen Lillestrøm, vil kunne utvikle en regional bibliotekmodell som kan overføres til andre kommuner i Norge. (Holm, 2013)

Beskrivelse

For å kunne arbeide målrettet videre for å realisere nytt bibliotek er det nødvendig å gjennomføre et forprosjekt rettet mot å utarbeide et komplett beslutningsgrunnlag om gjennomføring av et hovedprosjekt.
Dette bestå av ulike hovedoppgaver som vil involvere ulike aktører foreslås at prosjektet organiseres gjennom parallelle hovedprosesser og som til sammen leder fram til et helhetlig beslutningsgrunnlag.

Hovedprosesser vil være:
- Totalkonsept for bibliotek i Lillestrøm og regionen
- Organisering og roller, herunder mulige samarbeidspartnere
- Lokalisering
- Finansiering

Prosjektets omfang:
● det skal vurderes mulige samarbeidspartnere som kan bidra til bibliotekutviklingen for regionen.
● det skal vurderes hvordan et nytt bibliotek i Lillestrøm kan bidra til å knytte kunnskap og kultur i regionen til beste for innbyggere .
● det skal vurderes ulike samarbeidsmodeller for etablering av bibliotek, sett i lys av kommunereformen.
● det skal prøve ut nye modeller for samarbeid mellom ulike partnere.
● det skal utrede muligheten for etablere et bibliotek i Lillestrøm.

Prosjektbeskrivelsen bygger på følgende:
Kommunestyrets behandling 09.12.2015 av økonomiplanen for 2016-2019 ble det vedtatt følgende:
Rådmannen bes utrede etablering av et bibliotek i Lillestrøm, herunder se på dimensjonering, kostnader og mulige lokasjoner, samt mulighetene for et samarbeid med fylkesbiblioteket.

Skedsmo kommunes egen bibliotekstrategi, vedtatt i kommunestyret mars 2015 er et av satsingsområdene:
Det arbeides videre med sikte på å etablere et bibliotektilbud i Lillestrøm i nært samarbeid med relevante kunnskaps- og læringsmiljøer.

Plansamarbeidet Oslo-Akershus: På et regionalt og nasjonalt plan vil arbeidet få stor betydning for Skedsmo kommunes utvikling. Dette arbeidet peker på behovet for å utvikle Lillestrøm som bysentrum og et regionalt knutepunkt. I dette plansamarbeidet og kommunens egne planer er Lillestrøm, Strømmen og Kjeller (LSK-triangelet) svært aktuelt med betydelig etableringer av nye boliger.

Kommunereformen – konsekvenser for Lillestrøm – regionsenter
Skedsmo kommune er i ferd med å utrede mulig sammenslåing med nabokommuner (ref. https://www.skedsmo.kommune.no/Om-Skedsmo/Apenhet-og-innsyn/Kommunereformen/). I Møreforsknings utredning nevnes Lillestrøm som aktuelt kommune-/regionsenter (Møreforskning, 2014). Et kommune- og regionsenter i Lillestrøm trenger et bibliotek som utgjør et «nav» som bidrar med litteratur- og informasjonsformidling gjennom ulike typer aktiviteter. Dette ved å koordinere og bringe inn ulike typer kompetanser for bred formidling av kunnskap og opplevelser til befolkningen, men også for å utgjøre et kompetansesenter i nært samarbeid med kunnskapsmiljøene i regionen.

Nasjonal bibliotekstrategi: Biblioteket er grunnstammen i demokratiet og bibliotekarer skal være guider inn i kunnskap og kultur. I bibliotekstrategien legges det særlig vekt på bibliotekets samfunnsmandat, som arena for debatt og som møteplass.
.

Metodetiltak:
Brukerundersøkelser om biblioteket i Lillestrøm rettet mot aktuelle samarbeidspartnere og interessenter. Brukerundersøkelsen bør rettes til innbyggerne generelt, men også til bestemte målgrupper spesielt.

Debattmøte i samarbeid med Romerikes blad. Tema kan være ulike «skisser» til bibliotekstruktur i kommunen(e). Har biblioteket noe å si for næringsutviklingen, antall besøkende i Lillestrøms butikker, kafeer, kunnskapsutvikling og læring, opplevelser. Bibliotekets rolle i by- og regionutviklingen mm.

Dialogmøter med utvalgte målgrupper med utvalgte målgrupper for å finne aktuelle samarbeidsområder.

På bakgrunn av brukerundersøkelser, debattmøter og dialogmøter kan en utarbeide «case» om hva folkebiblioteket tilbyr og noen vyer om hva det kunne tilbudt for den enkelte samarbeidspart.

En kan også vurdere om det skal utføre et pilotstudie for å få erfaring fra praktisk gjennomføring og utprøving av samarbeidskonstellasjoner.

Målgrupper:
Et nytt bibliotek i Lillestrøm vil ha fokus på å tilrettelegge for studerende, næringsliv og kunnskapsmiljøer, både i kommunen og regionen forøvrig.

Organisering og ansvar
Prosjekteier er Skedsmo kommune v/rådmann og organiseres med styringsgruppe, prosjektgruppe og behovsrelaterte referansegrupper/arbeidsgrupper.
Det vurderes egen prosjektleder for prosjektet.

Hovedprosjektfasen fra 2017
Hovedprosjektfasen er avhengig av politisk beslutning fra Skedsmo kommune om hvilke hovedgrep man skal innta for et totalt bibliotekkonsept i kunnskapsbyen Lillestrøm.
Prosjektet skal i denne fasen arbeide med ytterligere å beskrive konseptet, herunder vurdere hvordan et totalt bibliotekkonsept kan utvikles og utformes i samarbeid med aktuelle partnere, herunder Akershus fylkeskommune, Høgskolen i Oslo og Akershus, andre kunnskapsmiljøer og kommuner.

Det vil i overgangen mellom forprosjektet og hovedprosjektet utarbeides forslag til detaljert tidsplan for hovedprosjektfasen. Samtidig vil man skissere prosesser for gjennomføringsfasen, budsjett/finansieringsplan for hovedprosjektet, samt organisering av videre arbeid.

Hovedprosjektet skal arbeide med kriteriene for fysiske løsninger for et bibliotek i kunnskapsbyen Lillestrøm

Følgende vil ha hovedfokus i hovedprosjektet:
Avklare samarbeidspartnernes deltakelse i prosjektet (lokal, regionalt og nasjonalt)
Utvikle organisasjonsmodell og avklare kompetansebehov
Hovedprosjektet skal legge grunnlag for en endelig politisk beslutning om etablering av nytt bibliotek i samarbeid med andre aktører

Forøvrig vises det til vedlagte utfyllende prosjektbeskrivelse for prosjektet - Nytt bibliotek i kunnskapsbyen Lillestrøm
Bibliotekstrategi for Skedsmo kommune: https://drive.google.com/file/d/0BwvolK8-WT-sYWk2WkllWjFqSDA/view?usp=sharing