Fra boklager til veiviser og veileder

Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2017, 2018, 2019

Søknad

Mål

Sørum bibliotek vil utvide sitt arbeidsområde til også å omfatte førstelinjetjeneste for kultur og kommunes reiselivstjenester. I løpet av prosjektperioden vil bibliotekets begge avdelinger profesjonalisere sitt samarbeid med lag og foreninger, øke kompetansen på markedsføring og profilering, innta en koordinerende og samlende rolle i kommunen og formidle litteratur i nye sammenhenger og med nye samarbeidspartnere på nye måter. Ved å samarbeide tett med Voksenopplæring og Flerkulturell forening ønsker vi å integrere flyktninger og tilflyttere i kulturlivet og skape engasjement og fellesskap rundt kulturelle aktiviteter. Vi vil utvikle en modell for førstelinjetjeneste g en for reiselivskontor som kan benyttes av andre bibliotek.

Beskrivelse

Biblioteket inntar en rolle som førstelinjetjeneste for kultur og reiselivskontor, og ønsker å lage modeller for hvordan disse oppgavene kan optimaliseres ved bruk av litteratur- og formidlingskunnskap. Vi ønsker å samle alle kommunens virksomheter og lag og foreninger i en samlet informasjonsstrøm, og videreutvikle eksisterende kulturminner og kulturelle aktiviteter med litteratur og formidlingskunnskap.

For å få til dette ønsker vi å kjøpe utstyr, gå på kurs, oppgradere nettressurser og tilby en arrangementsrekke i samarbeid med lag og foreninger. Vi søker om 500 000 fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre dette. Prosjektet vil gå over tre år, og stadig involvere flere deler av bygda, i tillegg til å være åpen for samarbeid på tvers av kommunegrenser der det er naturlig. Vi ønsker å utvikle to modeller som kan brukes videre av andre bibliotek: en for førstelinjetjeneste for kultur og en for reiselivskontor, eventuelt en samlet hvis det viser seg at interessene er sammenfallende.