Statistikk for fag- og forskningsbibliotek

Generelt

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets bibliotek, inkludert fag- og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres på våre nettsider og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek 2019

112 fag- og forskningsbibliotek har rapportert bibliotekstatistikk for 2019. I løpet av de siste årene har det blitt gjennomført flere endringer og sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser, noe som fører til at det er færre institusjoner som rapporterer statistikk enn tidligere. I tillegg er det enkelte bibliotek som av forskjellige grunner ikke har rapportert inn statistikk for 2019 eller ikke har hatt tilgjengelig data for å fylle inn alle feltene. Dette medfører at antallet institusjoner som er inkludert i tallmaterialet varierer noe fra år til år, noe man må ta høyde for når man ser på utvikling i tallmaterialet for norske fag- og forskningsbibliotek. 

Statistikken for 2019 viser den samme trenden som tidligere år – at utlånet av fysiske bøker holder seg stabilt.  

Til sammen ble det registrert 1.388.988 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2019. Inkludert fjernlån til andre bibliotek ligger tallet på 1.659.696. Førstegangslån ligger dermed på omtrent samme nivå som i 2018 og 2017, da de tilsvarende tallene var hhv 1.634.451 og 1.647.222. Utlån av fysiske bøker fra fag- og forskningsbibliotek har altså holdt seg relativt stabilt de siste årene, og det har vært en svak oppgang fra 2018 til 2019.

I 2019 ble det registrert 9.351.389 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek. Dette er en nedgang fra 2018, da det ble registrert 10.484.029 besøk. Til sammenligning ble det registrert 9.909.871 besøk i 2017 og 9.535.859 i 2016. 

Klikk her for å se bibliotekstatistikken på SSB sine nettsider.

En institusjon hadde ikke registrert bibliotekstatistikk da tallene ble rapportert inn fra Nasjonalbiblioteket. Disse tallene er inkludert i rådataene som er lagt ut på Nasjonalbibliotekets nettside, og totalsummene man finner her vil derfor avvike noe fra tallene på SSBs nettside.

Arkiv