Statistikk for fag- og forskningsbibliotek

Generelt

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets bibliotek, inkludert fag- og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres på våre nettsider og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

2020

Bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek 2020 

111 fag- og forskningsbibliotek har rapportert bibliotekstatistikk for 2020. Året 2020 var i stor grad preget av koronapandemien, noe som også har påvirket bibliotekbruken. Fysisk nedstengning av bibliotek i perioder av året har naturlig nok ført til en nedgang i fysisk bruk av bibliotekene.  

Til sammen ble det registrert 947.695 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2020. Inkludert fjernlån til andre bibliotek ligger tallet på 1.171.241. Her er ikke sendte kopier inkludert. Til sammenligning ble det registrert 1.388.988 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2019. Inkludert fjernlån til andre bibliotek lå tallet på 1.659.696 i 2019. Utlån av fysisk materiale fra fag- og forskningsbibliotek hadde ligget relativt stabilt de siste årene, før det nå er en nedgang i 2020. 

I 2020 ble det registrert 4.033.580 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek. Dette er en kraftig nedgang fra 2019, da det ble registrert 9.351.389 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek. 

I 2020 ble det rapportert inn 23.270.769 nedlastinger/strømmer fra fulltekst- og multimediedatabaser fra fag- og forskningsbibliotekene. Dette er relativt likt med tidligere år. I 2019 ble det rapportert inn 24.029.031 nedlastinger/strømmer fra fulltekst- og multimediedatabaser. Når det gjelder nedlastinger/strømmer fra eget institusjonsarkiv er det rapportert inn 20.539.122 nedlastinger/strømmer fra fag- og forskningsbibliotekenes institusjonsarkiv for 2020. Dette er en økning fra 13.235.549 i 2019. Nedlastinger fra Nasjonalbibliotekets databaser er ikke inkludert i disse tallene. De siste årene har det vært relativt store svingninger i antall nedlastinger fra institusjonsarkiv som har blitt rapportert inn gjennom bibliotekstatistikken, noe som antyder at man bør behandle disse tallene med varsomhet.  

I løpet av de siste årene har det blitt gjennomført flere endringer og sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser, noe som fører til at det er færre institusjoner som rapporterer statistikk enn tidligere. I tillegg er det enkelte bibliotek som av forskjellige grunner ikke har rapportert inn statistikk for 2020 eller ikke har hatt tilgjengelig data for å fylle inn alle feltene. Dette medfører at antallet institusjoner som er inkludert i tallmaterialet varierer noe fra år til år, noe man må ta høyde for når man ser på utvikling i tallmaterialet for norske fag- og forskningsbibliotek.  

Se bibliotekstatistikken på SSB sine nettsider.

Arkiv